Pravidla soutěže

Pořadatelem soutěže

Je AllServices Group s.r.o., Nademlejnská 600/1, Praha 198 00 IČ: 28486404, DIČ: CZ28486404, info@allservices.cz, vybaveniprouklid.cz, facebook.com/vybaveniprouklid.cz, Firma je zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 145100 (dále jen „pořadatel“).

Místo průběhu soutěže

Soutěž probíhá společně na území České republiky prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK a stránky „facebook.com/vybaveniprouklid.cz“ (dále jen „místo konání soutěže“).

Termín konání soutěže

Soutěž trvá v termínu od 22. 4. 2019 16:00:00 hod. do 22. 5. 2019 do 24:00 hod.

Podmínky účasti v soutěži

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Facebook (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas s pravidly soutěže. Do závěrečného vyhodnocení budou zařazeni jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky. Účast v soutěži není zpoplatněna.

Výhry

V soutěži je možné vyhrát vybrané produkty na e-shopu označené symbolem bublinky, dle vlastního výběru z e-shopu pořadatele. Každý výherce má nárok na 1 výhru.

Soutěžní symbol

Vyhlášení výherců

Soutěž probíhá po dobu trvání prostřednictvím Facebook stránky pořadatele bez přerušení do termínu ukončení. Pořadatel při výběru výherce, konaného dne 23. 5. 2019, zařadí pouze soutěžní komentáře, vložené k soutěžnímu příspěvku na Facebook stránce pořadatele, nejpozději do 24. 5. 2016 24:00 hod.

K účasti v soutěži je soutěžící povinen splnit následující podmínky

Pro účast ve slosování (dále jen „podmínky účasti“): 1. Označit Facebook stránku “Vybaveniprouklid.cz” jako „To se mi líbí“ 2. Zanechat komentář "název výherního produktu z eshopu" u soutěžního příspěvku 3. Splnit kroky 1. a 2. postupem výše popsaným nejpozději do 22. 5. 2016 24:00 hod, příspěvky doručené po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny.

Každý soutěžící může zvýšit své šance na výhru komentářem ke každé výhře. Výhru může získat však pouze jednu. Pořadatel soutěže je oprávněn porovnat Facebook komentáře, jméno a příjmení soutěžícího s označením Facebook stránky „Vybaveniprouklid.cz“ jako „To se mi líbí“, za účelem kontroly jednání soutěžících v rozporu s pravidly soutěže.

Vyhodnocení soutěže

Proběhne dne 23. 5. 2019, pořadatelem bude vybráno 5 výherců ze zaslaných komentářů, které byly do dne 22. 5. 2019 24:00 hod. přidány. Výsledky soutěže budou zveřejněny do tří dnů po dni ukončení soutěže tak, že pořadatel na Facebooku “Vybaveniprouklid.cz” soutěžící uvede v příspěvku s vyhlášením výsledku losování ze dne 22. 5. 2019. Dále budou uvedena jména vítězů u vylosovaných komentářů pod soutěžním příspěvkem (dále jen „výherce“) s označením na Facebooku.

Kontaktování výherců a doručení výhry

Výherci budou pořadatelem kontaktováni prostřednictvím Facebook zprávy, ve lhůtě 5 dnů po ukončení soutěže. Termín a způsob předání výhry bude s výhercem sjednán individuálně. Nebude-li výherce na jím uvedeném profilu k zastižení a nepodaří-li se jej pořadateli kontaktovat, v důsledku čehož nebude možné sjednat způsob předání výhry do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl výherce uveřejněn v seznamu výherců, propadá výhra bez náhrady pořadateli. Výhra bude výherci předána dohodnutým způsobem dle dohodnutého termínu mezi výhercem a pořadatelem. V případě, že se o výhře nepodaří na uvedené adresu k tomuto účelu výhercem sjednat podmínky, stane-li se výhra z jiného důvodu nedoručitelnou či odmítne-li výherce výhru ve lhůtě uvedené ve větě předchozí převzít, propadá tato výhra bez náhrady pořadateli.

Osobní údaje

Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na celou dobu od ukončení soutěže. Správcem osobních údajů je společnost AllServices Group s.r.o. V případě, že se účastník stane výhercem jedné z cen, souhlasí se zveřejněním jména, příjmení případně neúplnou adresou bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách organizátora a pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále práva § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručením pořadateli. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ostatní ustanovení a podmínky

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění Facebook soutěžního příspěvku. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžících či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen. To platí stejně i v případě jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Tato soutěž není nikterak sponzorována, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem a nebo organizátorem řídí právním řádem České republiky