♠ Jste škola, firma nebo instituce? Zavolejte nám pro nižší ceny na telefon 602 653 310 ♠
logo
kosik
blog header

Poradna

Nefandíte univerzálním produktům?

28. června 2023 / Recenze produktů

Dostali jsme pěknou recenzi produktu Dr. Schutz Univerzální čistič K od paní Evy o kterou bychom se s vámi chtěli podělit.

"Tento je můj nejoblíbenější v domácnosti, čistím s ním úplně všechno – umývám s ním sanitu (umyvadlo, vanu, baterie), povrch pračky, radiátory, dveře v domácnosti (dřevěné, kovové i koženkové) a zárubně, taky nábytek (všechny skříně), kuchyňskou linku (nerezovou digestoř, dveře lednice, myčky), taky zabarvené koženkové židle (klasika od džín na koženkovém hráčském křesle mého syna), umývám s ním lustry, dávám si ho do rozprašovače a beru si ho i do automyčky na předstříknutí na kapotu na mouchy …nejkrásněji je vidět účinek a efekt na bateriích v koupelně…jinak ho mám doma namíchaný v rozprašovači (když jdu na ty koupelny, dveře, auto) nebo si ho cvrnknu do kýble...nežere ruce a příjemně voní."
 

Dr. Schutz Univerzální čistič K
Chcete mít doma něco, co vám pomůže vyřešit téměř jakoukoliv patálii s čištěním? Zkuste Univerzální čistič K od Dr. Schutz Group. Je vhodný na všechny povrchy odolné vodě, jako např. keramické obklady, dlažba, nádobí, sklo, okna, kovové díly, povrchy z umělých hmot, přírodní i umělá kůže, osvětlovací tělesa, žaluzie, zahradní nábytek, auto a mnoho jiného.
 

Základní vlastnosti:

  • K životnímu prostředí ohleduplný a 100% biologicky odbouratelný.
  • Vynikající čisticí účinek a oživení čištěných povrchů v kuchyni, koupelně a WC. Ideální ve spojení s hadříkem z mikrovlákna.
  • Skvělý na mastnoty, pigmentové nečistoty s obsahem tuků, vápenaté mýdlo, nečistoty způsobené nápoji a potravinami.
  • Je velmi ekonomický při použití – skvěle čistí už při ředění až 1:400 s vodou (25 ml do 10 litrů vody), neředěný výborně funguje na odolné skvrny.
  • Neobsahuje fosfáty, je pH-neutrální v používaných koncentracích.
  • Balení 750 ml a 5 litrů + dávkovací pumpička pro kanystry.

 

Technická data:
Obsah látek: 5% a víc, avšak méně než 15% anionické povrchově aktivní látky, méně než 5% neionické povrchově aktivní látky, méně než 5% amfoterní povrchově aktivní látky. Obsahuje CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, parfémy, alkohol. pH: 8,0 (Koncentrát) GISCODE: GU 50 (Produktový kód pro čistící a ošetřovací prostředky) ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů. CLP: GHS07 Pozor. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah / obal dle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů. EUH 208 Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] a 2-Methyl-2Hisothiazol3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.