♠ Jste škola, firma nebo instituce? Zavolejte nám pro nižší ceny na telefon 602 653 310 ♠
logo
kosik

Pravidla a podmínky věrnostního klubu vybaveniprouklid.cz

tato pravidla a podmínky věrnostního klubu vybaveniprouklid.cz jsou dokumentem, který upravuje pravidla a podmínky účasti a využívání výhod věrnostního klubu pořádaného a organizovaného společností AllServices Group s.r.o. na území České republiky (dále také jen jako „klub“).

 
1.Pořadatel

Klub je pořádán a organizován společností AllServices Group s.r.o., Nademlejnská 600/1, Praha 198 00, IČ: 28486404, DIČ: CZ28486404, Firma je zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 145100 (dále jen „pořadatel“).


2. Termín a místo trvání klubu

Klub je pořádán na území České republiky od 1.8.2018 do zveřejnění rozhodnutí pořadatele o ukončení trvání klubu na adrese www.vybaveniprouklid.cz (dále jen „webová stránka“).


3. Účastníci klubu

Klubu se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která je svéprávná, má trvalý pobyt a adresu pro doručování na území České republiky a splní podmínky účasti v klubu (dále také „účastník" nebo „účastník klubu“).

Osoby, které se klubu účastní, přestože nesplňují výše uvedená kritéria, mohou být pořadatelem z účasti v klubu vyloučeny.


4. Podmínky účasti v klubu

Podmínkou účasti v klubu je vytvoření přístupu do uživatelského rozhraní účastníka klubu prostřednictvím on-line registrace účastníka programu na internetové stránce www.vybaveniprouklid.cz v době trvání klubu (dále jen „uživatelský účet“).

Registrací se rozumí úplné a pravdivé vyplnění povinných údajů uvedených v registračním formuláři dostupném na webové stránce, souhlas účastníka programu s obchodními podmínkami pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce, souhlas účastníka klubu s těmito pravidly a podmínkami klubu a potvrzení přístupu účastníka klubu k adrese elektronické pošty zadané v rámci registrace účastník do klubu (dále jen „emailová adresa“). Povinnými údaji jsou všechny údaje, které nejsou v registračním formuláři označeny jako nepovinné. K jedné emailové adrese může být zřízen pouze jeden uživatelský účet.


5. Sbírání bodů

Každý účastník klubu, který si úspěšně vytvořil uživatelský účet (dále jen „registrovaný uživatel“), má možnost sbírat body, které se mu sčítají na jeho uživatelském účtu. Aktuální výše nasbíraných bodů registrovaného uživatele je dostupná v uživatelském účtu.

Registrovaný uživatel může sbírat body na svém uživatelském účtu takto:

-        vytvořením uživatelského účtu

-        nákupem zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce

-        v rámci bodové akce vyhlášené pořadatelem na webové stránce

-        výhrou v soutěži vyhlášené pořadatelem na webové stránce

 

Vytvořením uživatelského účtu získává registrovaný uživatel automaticky 10 bodů, které se načtou na vytvořený uživatelský účet. Za každý nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce učiněný registrovaným uživatelem přihlášeným ke svému uživatelskému účtu (dále jen „objednávka zboží“) získává registrovaný uživatel body, které se načtou na uživatelský účet, k němuž je registrovaný uživatel přihlášen. Počet bodů, které je možno zakoupením produktu získat, je určen pořadatelem a odvíjí se od hodnoty produktu. Po vložení produktu do košíku jsou body přičteny na uživatelský účet registrovaného uživatele, k němuž je registrovaný uživatel přihlášen. Nedojde-li k dokončení objednávky zboží nebo bude-li zboží vráceno, budou body za produkt z uživatelského účtu registrovaného uživatele odečteny. V případě vrácení zboží je registrovaný uživatel povinen vrátit společně se zbožím i odměnu, kterou si vybral z katalogu odměn v rámci objednávky zboží.

Bodovou akcí se rozumí speciální akce vyhlášená pořadatelem na webové stránce týkající se nákupu vybraných produktů ve stanoveném období, za jejichž nákup získá registrovaný uživatel přihlášený ke svému uživatelskému účtu bodové zvýhodnění určené pořadatelem, které bude přičteno na uživatelský účet, k němuž byl registrovaný uživatel přihlášen v době nákupu zboží, jehož se bodová akce týkala.

Registrovaný uživatel má možnost získat body i účastí v soutěži a splněním podmínek soutěže vyhlášené pořadatelem na webové stránce. Podmínky účasti v soutěži a podmínky soutěže včetně výše bodů, které je možno jako výhru v soutěži získat, stanoví pořadatel v rámci pravidel každé jednotlivé soutěže.

Body nasbírané na uživatelském účtu jsou nepřevoditelné, nepřenositelné a nesměnitelné za hotovost.


6. Katalog odměn

Katalogem odměn se rozumí přehled odměn, jež si může registrovaný uživatel vybrat za nasbírané body.  Každá odměna uvedená v katalogu odměn má bodovou hodnotu, která je určena pořadatelem a je uvedena v katalogu odměn (dále jen „bodová hodnota“).

K výběru odměny registrovaným uživatelem je nutné, aby počet registrovaným uživatelem nasbíraných bodů na uživatelském účtu dosahoval alespoň bodové hodnoty registrovaným uživatelem vybrané odměny. Vybere-li si registrovaný uživatel odměnu z katalogu odměn a dosahuje-li jím nasbíraný počet bodů na uživatelském účtu alespoň bodové hodnoty vybrané odměny, bude registrovanému uživateli po odeslání objednávky odečten od jím nasbíraných bodů na uživatelském účtu počet bodů odpovídající bodové hodnotě vybrané odměny. Vybraná odměna bude registrovanému uživateli dodána společně s objednaným zbožím.

V rámci jedné objednávky zboží je možno objednat pouze jednu odměnu v jeden den na jednoho zákazníka. Odměny je možné vybrat pouze v rámci objednávky zboží a zaslat pouze s objednaným zbožím. Odměna je uvedena na daňovém dokladu a dodacím listě v souladu s platnou legislativou a nelze ji účtovat samostatně. Odměny není možné objednávat a zasílat samostatně. Body nasbírané na jednotlivých uživatelských účtech není možné sčítat.


7. Další výhody účasti v klubu

Registrovaný uživatel má možnost využívat i tyto další výhody účasti v klubu:

-        přednostní účast na vybraných slevových a bodových akcích pořádaných pořadatelem.

-        přehled o stavu objednávek, vystavených fakturách a množství nasbíraných bodů na uživatelském účtu.


8. Ukončení účasti v klubu

Účast v klubu registrovaného uživatele bude ukončena:

a)  doručením písemného oznámení registrovaného uživatele o ukončení členství zaslaným na kontaktní adresu pořadatele; v oznámení musí být uvedeno jméno, příjmení a všechny emailové adresy, které registrovaný uživatel uvedl v rámci jednotlivých registrací do klubu,

b)  doručením odvolání souhlasu registrovaného uživatele se zpracováním osobních údajů na kontaktní adresu pořadatele; v odvolání souhlasu musí být uvedeno jméno, příjmení a všechny emailové adresy, které registrovaný uživatel uvedl v rámci jednotlivých registrací do klubu,

c) odesláním oznámení o ukončení členství zaslaným pořadatelem registrovanému uživateli klubu e-mailem na registrovanou e-mailovou adresu, kterou člen klubu uvedl v registračním formuláři nebo

d)  zveřejněním oznámení pořadatele o ukončení klubu na webové stránce.


Pořadatel je oprávněn ukončit účast kteréhokoli registrovaného uživatele v klubu, a to i bez udání důvodu, zejména však v následujících případech:

- uvede-li účastník klubu při registraci nesprávné či nepravdivé údaje,

- zneužije-li registrovaný uživatel výhod, které jsou mu jako registrovanému uživateli poskytovány,

- dopustí-li se registrovaný uživatel jakéhokoli jiného jednání v rozporu s těmito pravidly, podmínkami nebo porušení obecně platných právních norem.

Okamžikem ukončení účasti v klubu ztrácí registrovaný uživatel veškerá práva, která souvisí s účastí v klubu. Ukončením účasti v klubu se zároveň zruší všechny nasbírané a nevyčerpané body registrovaného uživatele, nerozhodne-li pořadatel jinak; současně zanikají také veškeré další nároky, které souvisejí s účastí registrovaného uživatele v klubu.


9. Další podmínky

V případě, že si registrovaný uživatel nepřevezme zásilku obsahující objednané zboží a vybranou odměnu, vybraná odměna propadá ve prospěch pořadatele, který rozhodne o jejím dalším využití podle svého uvážení.

Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě.

Vymáhání účasti v programu či odměny soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení odměny v hotovosti či její výměna za odměnu jinou.

Účastí v klubu vyjadřuje registrovaný uživatel souhlas s pravidly a podmínkami klubu a zavazuje se je dodržovat.

Svou informační povinnost vůči registrovanému uživateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů registrovaného uživatele pro účely pořádání a organizace klubu plní pořadatel prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na webové stránce v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

Pořadatel si vyhrazuje právo klub zrušit, případně upravit jeho pravidla a podmínky po celou dobu jeho trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho zveřejnění na webové stránce.

Úplná pravidla a podmínky klubu jsou k dispozici na webové stránce. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tento program, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

Dojde-li k situaci, kterou tyto pravidla a podmínky neupravují, použije se přiměřeně úprava obsažená v obchodních podmínkách pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce.


V Praze dne 1.8.2018