♠ Jste škola, firma nebo instituce? Zavolejte nám pro nižší ceny na telefon 602 653 310 ♠
logo
kosik

Reklamační řád

Reklamační řád

jako příloha č. 2 Všeobecných obchodních podmínek

vydané společností AllServices Group s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 145100, IČ: 28486404, DIČ: CZ28486404, se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Nademlejnská 600/1, PSČ 19800, Kontaktní údaje Prodávajícího: Bečovská 939, Praha 10400, e-mail: obchod@allservices.cz, telefon: (+420) 774 488 123

(dále jen „Prodávající“)

 

pro reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu AllServices

umístěného na internetové adrese https://vybaveniprouklid.cz/

 

 1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost mezi Prodávajícím a Kupujícím, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je-li Kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 2. Prodávajícím je společnost AllServices Group s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 145100, IČ: 28486404, DIČ: CZ28486404, se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Nademlejnská 600/1, PSČ 19800, Kontaktní údaje Prodávajícího: Bečovská 939, Praha 104 00, e-mail: obchod@allservices.cz, telefon: (+420) 774 488 123, zejména v oblasti prodeje úklidové techniky, úklidových prostředků, úklidových strojů, drogerie a hygienického programu (dále jen „zboží“). Prodávající je současně provozovatelem internetového obchodu. Kontaktní údaje ProdávajícíhoBečovská 939, Praha 104 00, e-mail: obchod@allservices.cz, telefon: (+420) 774 488 123.

 3. Kupujícím - podnikatelem je svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu pro jiné než své soukromé, nepodnikatelské účely, dále mimo jiné v objednávkovém formuláři uvede své identifikační číslo (IČ) a doklad z nákupu v tomto internetovém obchodě uplatňuje v účetnictví podnikatelské činnosti jako daňově uznatelný náklad.

 4. Kupujícím - spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s Prodávajícím pro své soukromé, nepodnikatelské účely.

 5. Kupujícím je společně Kupující - podnikatel a Kupující - spotřebitel.

 6. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího:

  1. Prostřednictvím online reklamační formuláře

  2. na adrese provozovny Prodávajícího doručením poštou, osobně,

  3. emailem na kontaktní email reklamace@allservices.cz,

  4. dalším vhodným způsobem.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 2. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

       8. Prodávající odpovídá při prodeji nového zboží:

 1. Kupujícímu – spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Pokud je v záručním listu nebo přímo na zboží uvedena delší doba než podle předchozí věty, uplatní se tato delší doba.

 2. Kupujícímu - podnikateli za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u zboží nevyskytnou v době 12 měsíců od převzetí zboží Kupujícím, a pokud jde o baterie, tak v době 6 měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Pokud je v záručním listu nebo přímo na zboží uvedena délka záruční doby odlišně než v předchozí větě, uplatní se tato odlišná délka.

      9. V případě, že se v okamžiku dle čl. 6 tohoto reklamačního řádu a/nebo v se v průběhu záruční doby nebo v průběhu doby dle čl. 7 tohoto reklamačního vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupené zboží používáno řádným způsobem, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatné odstranění vady (zejm. opravou). U odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží má Kupující právo namísto odstranění vady požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné. Pokud se týká vada jen součásti zboží, má Kupující právo jen na výměnu součásti zboží. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

      10. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Spotřebitel právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

      11. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím zboží věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nového zboží, pokud nemůže zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.

     12. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy pro vady (nejedná se o odstoupení bez důvodu uvedené v čl. V. VOP, které se vztahuje jen na Kupujícího - spotřebitele) nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

    13. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Prodávající písemné nebo emailové potvrzení.

     14. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu provozovny Prodávajícího.

     15. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

    16. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. Záruku nelze uplatnit, pokud Kupující zboží modifikuje nebo sám opraví. U zboží prodávaného za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; namísto práva na výměnu má Kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží Kupujícho a/nebo 3. osob, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

     17. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 1. informováním Prodávajícího prostřednictvím online reklamačního formuláře, telefonicky, e-mailem či písemně, spolu s

 2. doručením reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) pouze na adresu provozovny Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

     18. Kupující je povinen doručit reklamované zboží v čistém stavu. Prodávající je oprávněn naúčtovat Kupujícímu poplatek za čištění reklamovaného zboží, pokud Kupující nedodá zboží podle věty první. Aktuální výše poplatku je uvedena v internetovém obchodě.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 7.4.2016